Papier is geduldig, Boerdonk wat minder

BOERDONK – Boerdonk is een kleine kern, maar kent een groot saamhorigheidsgevoel. Zo wisten inwoners met succes de plannen voor grootschalige zandwinning tegen te houden en juist het plaatselijk café te behouden door dit gezamenlijk over te nemen. De dorpsraad en de coöperatie Boerdonk Buitengewoon kunnen rekenen op flinke steun en inzet van bewoners. Ze schuwen daarbij ingewikkelde vraagstukken niet, zoals de centrumplannen voor Boerdonk.

Boerdonk Buitengewoon deed in 2021 onderzoek onder bewoners om te peilen wat zij met het centrum wilde. “Dat er veel gaat veranderen is overduidelijk,” vat voorzitter Antoon Donkers samen. “De kerk zal aan de eredienst worden onttrokken, gemeenschapshuis D’n Hazenpot kan wellicht nog meer multifunctioneel worden ingezet, de voormalige bejaardenwoningen aan de Kloosterhof zullen verdwijnen en voor de basisschool staat uiterlijk in 2026 vervangende nieuwbouw gepland. Het ligt voor de hand dat we een integraal plan maken voor het centrum van Boerdonk en dat we daarbij eerst aan inwoners vragen wat zij graag willen. Dat hebben we dus gedaan.”

In de kleine kernen is behoud van een bassischool van levensbelang voor de leefbaarheid op lange termijn. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen, waaraan Zijtaart meewerkte. Lees er meer over in ons artikel of bekijk wat de Dorpsraad van Zijtaart daarover zegt in onze talkshow.


Huizen en trefpunt
De Boerdonkenaren zijn duidelijk in hun wensen: meer woningen, waaronder sociale huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen, op het Kloosterhof, een trefpunt op de plek van de kerk en ’een multifunctionele accommodatie waar ook de basisschool onderdak krijgt en woningen op de plek van de huidige basisschool. “Voor de huizen aan het Kloosterhof is in samenwerking met woningcorporatie Area al een plan ontwikkeld. Dat willen we samen met de inwoners van Boerdonk weer oppakken,” legt Antoon Donkers uit. Dat is even ‘on hold’ gezet omdat onduidelijk is waar de nieuwbouw van de school komt. Daarvoor zijn drie opties: op de huidige plek van de school, als onderdeel van het trefpunt van de kerk en gemeenschapshuis of op de plek van het Kloosterhof.”

Onderzoek
De gemeente heeft 25.000 euro uitgetrokken voor een haalbaarheidsonderzoek dat nog in 2022 afgerond zou moeten zijn. Dan zou duidelijk moeten worden op welke plek vervangende nieuwbouw van de basisschool het meest kansrijk is. “Het is fijn dat de school in Boerdonk blijft,” concludeert Antoon Donkers. “Het draagt wezenlijk bij aan de leefbaarheid van het dorp. Maar dat doen huizen ook. Het is prima dat we voor het haalbaarheidsonderzoek even een pas op de plaats maken. Toch hopen we dat het bij een tijdelijke pas op de plaats blijft en dat de uitvoering van de centrumplannen niet al te veel vertraging oplopen.” Dat is namelijk een zorg van veel inwoners: dat er door de het ‘geduldige papier’ leegstand en mogelijke verpaupering van bijvoorbeeld de kerk ontstaat, juist in een kern waar de behoefte aan woningen groot is. Dat zou de leefbaarheid juist aantasten en zou dus een averechts effect hebben.“