Meierijstad presenteert ambitieus scholenplan

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad gaat er van uit dat ook in de toekomst in alle kernen kwalitatief goede en financieel gezonden scholen en kinderopvang-voorzieningen mogelijk zullen blijven. Voor de komende 16 jaar is daarvoor een bedrag voorzien van 83 miljoen euro. Die periode van 16 jaar is nodig omdat ook landelijk op deze manier wordt gewerkt aan de toekomst van het onderwijs.

Wethouder Van der Pas van onderwijs heeft dat donderdagmorgen bekendgemaakt tijdens een digitale persconferentie.
Voor de eerstkomende vier jaar, dus de bestuursperiode die ingaat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, is hiervoor 27 miljoen euro uitgetrokken.
Zowel wethouder Van der Pas als SKIPOV-voorman Berry Tomas benadrukten daarbij dat de meest actuele onderzoeken naar toekomstige leerlingen-aantallen uitwijzen dat er nergens tot sluiting van scholen of kinderopvang-voorzieningen over hoeft te worden gegaan.
De al bestaande en bekende uitbreidings- of verbouwingsplannen plannen m.b.t. huisvesting van scholen en kinderopvang kan in de komende (raads)periode van 4 jaar volgens schema plaatsvinden

Vijfmaster
Voor Veghel-Zuid, De Scheifelaar en het gebied Veghels buiten zal een nader onderzoek worden uitgevoerd om te kijken hoe met name in dat gebied de schoolvoorziening moet zijn. Basisschool De Vijfmaster zal op basis van te verwachten leerlingen-aantallen moeten worden uitgebreid, maar hoe dat moet gebeuren is nog niet duidelijk.
Volgens wethouder Van der Pas wordt daarbij niet uitgesloten dat er ergens in Veghels Buiten 'een nieuwe onderwijsvoorziening' zal moeten komen, maar dat mag niet vertaald worden in een nieuwe school. Er kan dan volgens de wethouder ook gedacht worden aan een vorm van een dependance, maar duidelijkheid daarover zal pas na een nader onderzoek komen.
De gemeenteraad van Meierijstad zal het Integraal Huisvestings Plan voor het onderwijs behandelen tijdens de raadsv ergadering van 4 november.