Extra geld voor kunst en cultuur in Meierijstad

Aladdin in 2022 bij Phoenix cultuur

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad trekt extra geld uit voor kunst en cultuur. Het college van B&W wil jaarlijks zo’n 3 ton investeren in kunst en cultuur. De komende zes jaar zou daar nog 3,4 miljoen aan toegevoegd worden voor een speciaal impulsprogramma. Daarmee wil de gemeente kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar en toegankelijk maken en houden. Dat is in de kern de boodschap die in de nieuwe kunst- en cultuurnota van de gemeente staat. Op 29 juni beslist de gemeenteraad over deze nota.

De kunst- en cultuurnota geeft de komende vijf jaar met behulp van vier speerpunten richting aan het beleid van de gemeente. Het maken van de nota nam best wat tijd in beslag: zo’n twee jaar. Deels kwam dit door corona, waardoor de participatie van de kunst- en cultuurorganisaties in Meierijstad vertraging opliep. En juist die participatie was essentieel voor de gemeente om een nota te maken die breed gedragen wordt door de betrokken organisaties. Een ander belangrijk winstpunt van deze werkwijze is dat de gemeente veel informatie kreeg over wat (nog) beter kan op het gebied van kunst en cultuur.

Iedereen kan meedoen
De gemeente wil dat iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur, ongeacht leeftijd, afkomst of woonplek. De gemeente wil daarom kunst vooral dicht bij de inwoners organiseren en ook zorgen dat met name kinderen en jongeren op school in aanraking komen met kunst. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat kunst aan kan sluiten bij andere thema’s in de samenleving. Denk aan kunstprojecten rondom dementie of huiselijk geweld.

Balans tussen groot en klein
Meierijstad heeft drie ‘kunstcentra’: De Noordkade/Blauwe Kei, ’t Spectrum en Mariëndaal. Maar daarnaast is er een groot netwerk van amateurkunst, verspreid over alle 13 kernen van Meierijstad. Juist deze amateurkunst zorgt dat kunst en cultuur laagdrempelig en dicht bij huis beschikbaar is. Zo draagt kunst bij aan de leefbaarheid van elke kern. De gemeente wil dit behouden en versterken. Daarnaast wil de gemeente ook het ‘festivalklimaat' versterken.

Ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling
Artistiek talent ontwikkelen, beginnende kunstenaars letterlijk en figuurlijk meer ruimte geven en professionele kunstenaars de gelegenheid geven hun werken te laten zien vindt de gemeente belangrijk. Daarnaast wordt nagedacht hoe de gemeentelijke kunstcollectie nog toegankelijker gemaakt kan worden via de bestaande musea en is het de bedoeling dat er broedplaatsen komen voor ‘makers uit Meierijstad’.

Behouden en versterken van de basisinfrastructuur
Er gebeurt al heel veel in de gemeente als het om kunst en cultuur gaat. De gemeente kiest er voor om de bestaande infrastructuur te versterken. Dat betekent dat Phoenix Cultuur, De Cultuurkade, Theater De Blauwe Kei, de bibliotheken en de Kunststichting Meierijstad de komende jaren kunnen rekenen op structurele subsidie. Daar zijn deze zogenoemde kernvoorzieningen heel blij mee. Voorwaarde is wel dat de bestaande samenwerkingen verder uitgebouwd worden.