Voorlopig geen nieuwe windturbines in Meierijstad

MEIERIJSTAD - Er worden voorlopig geen plannen gemaakt voor de aanleg van windturbine-projecten in Meierijstad, Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat windturbines in Meierijstad mogelijk het radar-vliegverkeer kan verstoren en daarom hebben B en W van Meierijstad dinsdagmorgen besloten om voorlopig geen nieuwe plannen te ontwikkelen.
Wel gaan de plannen voor voor 4 windturbines langs de A50 gewoon door.

Meierijstad onderzoekt in vier gebieden of windenergie mogelijk is en wil daarna de voorwaarden  bepalen. De onderzoeken zijn een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) en de radartoets. De  milieuonderzoeken lopen nog, de radartoets is inmiddels afgerond. De resultaten laten zien dat  windmolens in de onderzoeksgebieden niet voldoen aan huidige normen voor de radar. Een  enkele plek komt wel door de toets, maar de provincie stelt als voorwaarde dat er minstens drie  windmolens bij elkaar moeten staan. Dit betekent dat het op dit moment onhaalbaar is om extra  windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. 

Radarontvangst  
De radartoets is een technisch haalbaarheidsonderzoek. De norm die een windmolen moet halen  in de toets ligt nu op 90%. Dit wil zeggen dat na plaatsing van windmolens de radarontvangst voor  vliegverkeer minimaal 90% moet blijven. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de radarontvangst  op de meeste plekken ver onder de 90% komt te liggen, als er een windmolen zou staan.  

Onderzoeken afmaken 
Door technische ontwikkelingen kan de radarnorm in de toekomst veranderen en lager komen te  liggen. Ook de eis van de provincie dat er minstens drie molens bij elkaar moeten staan, kan  veranderen. Wethouder Menno Roozendaal: “Daarom wil het nieuwe college van Meierijstad de  milieuonderzoeken allemaal afmaken. Zodat ook bekend is welke (on)mogelijkheden er zijn vanuit  milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval de  techniek of regels wijzigen.” 

Afwegingskader
Meierijstad gaat in mei en juni volop in gesprek met inwoners en organisaties over de opwekking  van duurzame energie. Die gesprekken komen in een iets ander daglicht te staan, nu meer  windenergie niet mogelijk blijkt. Roozendaal: “De ópgave voor duurzame energieopwek is echter  onveranderd.; Als windturbines niet kunnen, is de vraag op welke manier de doelstelling van CO2- neutraal in 2050 dan wél gehaald wordt; bijvoorbeeld met meer zon op land of met andere  alternatieven waar we continu naar op zoek zijn. Daarover gaan we in gesprek met onze  inwoners, de raad en de regio”. In 2023 beslist de gemeenteraad uiteindelijk over deze verdeling  (de energiemix) en over alle voorwaarden voor energieopwekking (het afwegingskader).