Voorlopig geen extra parkeerplaatsen nodig op Noordkade

VEGHEL – Er komen voorlopig geen extra parkeerplaatsen op de Noordkade. Pas als uit actueel onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk te weinig parkeerplaatsen zijn zal de eigenaar van de Noordkade (bouwbedrijf Van de Ven) verplicht worden om alsnog extra parkeervoorzieningen te treffen. Dat heeft het college van B & W van Meierijstad besloten door het vaststellen van een zogeheten gebiedsgerichte aanpak die wordt vastgelegd in een wijziging van het omgevingsplan

Op basis van theoretisch onderzoek zou er nu een tekort moeten zijn van minstens 500 parkeerplaatsen, maar volgens de gemeente is er een groot verschil tussen die theoretische opgave en de daadwerkelijke situatie en is het niet wenselijk om onnodig veel parkeerruimte te realiseren. Pas als uit feitelijk onderzoek wordt vastgesteld dat er structureel sprake is van een bezetting van meer dan 85 procent van de huidige parkeervoorzieningen, moet de eigenaar van de Noordkade extra parkeerruimte gaan aanleggen.

Monitoring
Op alle ingangen van de parkeerterreinen bij de Noordkade zijn inmiddels slimme camera's geplaatst die alle bewegingen monitoren zodat er een exact beeld ontstaat van de daadwerkelijke behoefte aan parkeerplaatsen.
De gemeente wil de normen die zijn vastgelegd in de Nota Parkeernormen 2018 wel aanhouden -en op basis daarvan zouden dus minstens 500 extra parkeerplaatsen moeten worden aangelegd- maar wil de realisatie daarvan uitstellen totdat uit monitoring blijkt dat zo’n uitbreiding echt noodzakelijk is.

Chocolate Factory
En bij deze nieuwe gebiedsgerichte aanpak is ook al rekening gehouden met de extra parkeerdrukte die verwacht kan worden als de in aanbouw zijnde Chocolate Factory gerealiseerd is.
Dit voorjaar zal er een wijzigingsvoorstel komen voor het Omgevingsplan Meierijstad waarin ook het parkeerbeleid mbt de Noordkade is verwerkt en bestaat er dus de mogelijkheid voor belanghebbenden om daar een zienswijze (bezwaar) tegen in te dienen. De gemeenteraad zal daar dan in het najaar een besluit over nemen.

Foto: Jan de Jong