Subsidie voor mooier Brabants Landschap

MEIERIJSTAD - Er komt een nieuwe subsidieregeling voor boeren, particulieren en landeigenaren om projecten die het Brabants Landschap kunnen verbeteren mogelijk te maken.
Provincie, gemeenten en de waterschappen maken deze regeling mogelijk. Het waterschap stimuleert daarbij vooral initiatieven om het water langer vast te houden en de waterkwaliteit en biodiversiteit langs beken en sloten te verbeteren.

Een boer of landeigenaar kan via een coördinator landschapsbeheer van Brabants Landschap advies inwinnen. De coördinator geeft aan waar het waterschap of de gemeente in hun streek vooral belang bij heeft. De coördinator kan ook helpen bij de aanvraag en de uitvoering. Afhankelijk van het doel financiert het waterschap of de gemeente 50% van de vergoeding en de provincie de andere helft. Aanvragen kunnen vanaf 11 maart ingediend worden bij de provincie Noord-Brabant.

Voorbeelden
Er zijn al voorbereidende gesprekken gevoerd met landeigenaren om maatwerk te leveren op hun perceel. Zo liggen er plannen op de tekentafel om water langer vast te houden op een hoger gelegen perceel door de aanleg van een greppel. En om een houtwal met kruidachtige zone aan te leggen aan een hoofdwatergang voor het verbeteren van de biodiversiteit. Nu de regeling officieel van kracht is, kunnen deze en andere plannen worden ingediend voor een financiële bijdrage.