Plan Vlagheide kan verder uitgewerkt worden

MEIERIJSTAD – De Vlagheideberg moet een recreatieve hotspot worden. Maar hoe die hotspot er uit moet zien bezorgde de gemeenteraadsleden flink wat hoofdbrekens. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 april werd de raad gevraagd om in te stemmen met een visie, schetsontwerp en het beschikbaar stellen van een krediet van 3 ton voor de voorbereidende planontwikkeling van De Vlagheide. Dat leidde tot flink wat vragen en voorstellen. Maar uiteindelijk ging de raad wel akkoord, met name omdat de raad de vaart in de ontwikkeling van dit gebied wil houden.

Geen of minder zonnepanelen op De Vlagheide, minder of geen extra horeca, meer focus op de natuur en minder verlichting ... Er werden diverse amendementen en moties ingediend om de visie te wijzigen. Het CDA memoreerde dat over dit project al 17 jaar gesproken wordt, met heel veel betrokkenen. Ook stelde deze partij dat een visie nog geen plan is en het krediet bedoeld is om juist tot een plan van aanpak, samen met alle betrokkenen, te komen. De VVD sloot zich hierbij aan vond bovendien dat zonnepanelen op een voormalige vuilstortplaats moeten kunnen. Ook D66 vond het prima dat een stukje van de voormalige vuilstort plaats gaat bieden aan een zonnepark, zeker ook gezien de grote opgave in de energietransitie. Nieuwe, extra horeca op De Vlagheide vonden ze een versterking voor de ontwikkeling van de natuurpoort. Vooral de komst van horeca op De Vlagheide leidde tot een pittige discussie bij de diverse partijen, waarbij vooral D66 en CDA tegenover de SP en Hier, die geen voorstander zijn van extra horeca in De Vlagheide, stonden. Uiteindelijk werd het amendement om horeca op De Vlagheide verworpen. Maar dat scheelde slechts één stem en zal zeker dus nog in de toekomst pittige discussies opleveren. Het CDA vond dat de projectgroep, met diverse participanten, voldoende ruimte moet krijgen om de visie tot een plan te ontwikkelen. Hier reageerde hier gestoken op, omdat de gemeenteraad "iets mag vinden van de visie en plannen."

Van alles mogelijk
Wethouder van Gerwen gaf aan dat de gemeenteraad zeker nog kan beslissen over de zonneparken. De afspraak is namelijk dat zonneparken van meer dan 5 hectare altijd in de raad besproken en ter stemming komen. Het geplande park op De Vlagheide is 6 hectare. Van Gerwen benadrukte dat de visie nog uitgewerkt moet worden tot een plan en dat daarbij nog van alles mogelijk is. Daarnaast gaf hij aan dat er tot nu toe veel participatie is geweest over dit plan en dat die participatie ook in het vervolgtraject er zal komen. Divers partijen probeerden de wethouder te verleiden om meer concrete toezeggingen te doen, onder meer over de kleinschaligheid van de horeca. De wethouder pareerde dat de raad in een later stadium van de planontwikkeling hierop kan ingrijpen.