Nieuw verkeersonderzoek N279

’s-Hertogenbosch - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, de colleges van B&W van Helmond, Deurne, Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten en bestuur van het waterschap zeggen op korte termijn tot een oplossing te willen komen voor de provincialeweg N279 tussen Veghel en Asten.

Hiervoor moeten kortetermijnmaatregelen worden uitgewerkt om maatregelen te nemen waar alle partijen van overtuigd zijn dat die de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming direct verbeteren. Deze maatregelen moeten bovendien relatief snel kunnen worden uitgevoerd. Waarbij te denken valt aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten. Tegelijkertijd wordt in 2023 aanvullend verkeersonderzoek en een leefbaarheidsanalyse gedaan voor dit stuk van de N279. Deze vormen samen de feitelijke basis voor de nog te nemen besluiten.

Forse toename verkeer
Een nieuw verkeersonderzoek en een daaraan gekoppelde leefbaarheidsanalyse zijn volgens de stuurgroep onder leiding van gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen noodzakelijk. Omdat het heel goed mogelijk is dat, gezien de economische groei in dit deel van Brabant, de drukte op de N279 forser toeneemt dan verwacht.

Verkeerstellingen en anonieme data
De gebruikte verkeerprognoses in het (inmiddels vernietigde) provinciale inpassingsplan waren een van de punten waar de Raad van State kritiek op had. In de nieuwe studie wordt het recentste Brabantbrede verkeersmodel gebruikt en de resultaten worden getoetst aan verkeerstellingen en anonieme data van apps en navigatiesystemen (floating car data). De leefbaarheidsanalyse gaat onder andere in op de mogelijke gevolgen op natuur, milieu en omgeving. Ook wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen wat betreft betalen naar gebruik en welke voor- en nadelen de mobiliteitstransitie (andere manier van reizen en werken) heeft.

Participatie
Dit alles moet eind 2023 klaar zijn en leiden tot de opzet, richting en planning om tot een totaaloplossing voor de N279 en omgeving te komen. Indien er belangen zijn die met de totaaloplossing niet of onvoldoende gediend worden, wordt bekeken hoe en waar deze verder kunnen worden besproken. Niet alleen de onderlinge samenwerking is belangrijk: voor zowel de directe maatregelen als voor het onderzoek en de analyse, is het goed om omwonenden en maatschappelijke partners te betrekken. Voor de start van de volgende fase wordt dan ook een participatieplan gemaakt. In dat plan is de manier waarop de omgeving wordt betrokken nader uitgewerkt.

Provincialeweg N279 bij Veghel
Fotograaf: Archief Omroep Meierij