Milieurapport gemeente mag concreter

MEIERIJSTAD – Hoe zou Meierijstad er over 10 of 15 jaar uit moeten zijn? Het antwoord op die vraag legt de gemeenteraad vast in een omgevingsvisie. Antwoord geen is best lastig, omdat naast plannen, visies en ideeën ook eisen, wetten en voornemens in het plan opgenomen moeten worden. Een van die voornemens is de energietransitie. En onder meer op dat punt mag de omgevingsvisie nog wat concreter vindt de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De commissie geeft advies over milieueffectenrapporten. Gemeenten zijn verplicht deze ‘rapporten op te stellen. In zo; n rapport staat hoe de omgevingsvisie uitpakt voor natuur en milieu. Denk aan bijvoorbeeld het effect van een nieuwe weg op de gezondheid of de gevolgen van zonneparken op de biodiversiteit.

Per kern in kaart brengen

De commissie constateert in haar openbare rapport dat Meierijstad een relatief jonge gemeente met grote uitdagingen in energietransitie, mobiliteit en natuurherstel. De commissie adviseert om de omgevingsvisie en bijbehorende milieueffectrapportage concreter te maken. In het advies staat dat het belangrijk is om de leefomgeving per kern of landschapstype in kaart te brengen. Zo wordt ook duidelijk wat knelpunten en aandachtspunten zijn,. Maar ook wordt dan duidelijk wat al wel goed gaat in de omgevingsvisie. Door het rapport concreter te maken, krijgt de gemeente een beter beeld wat voor effect het huidige beleid voor de leefomgeving heeft en wat er moet gebeuren om de toekomstdoelen te bereiken.