Meierijstad kiest bewust voor digitale participatie over zonneparken en windturbines

(door Jan de Jong)
MEIERIJSTAD – Zo’n 40 belangstellenden hebben dinsdagavond deelgenomen aan een digitale voorlichtingsbijeenkomst over de energie-transitie die de gemeente Meierijstad moet gaan maken. En dan gaat het dus vooral over zonnepanelen en windturbines.
De afgelopen jaren is er vaker sprake geweest van digitale participatie omdat vanwege de corona-maatregelen niet anders kon, maar nu had de gemeente gekozen voor een digitale aftrap om op die manier meer inwoners in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan de bijeenkomst en moesten mensen zich ook vantevoren opgeven. En of een aantal van zo’n 40 deelnemers dan positief geduid kan worden…
Zoals bekend is er een nieuwe gemeenteraad en die zal de komende jaren beleid moeten gaan ontwikkelen om de grote doelstelling, Meierijstad CO2 neutraal in 2050, te gaan realiseren.
Maar ook de nieuwe gemeenteraad begint natuurlijk niet ‘blanco’ want er liggen al plannen voor met name een aantal zonneparken, daar is ook al een zogeheten afwegingskader voor vastgesteld, en ook is al gekeken naar eventuele mogelijkheden voor windturbines, maar daar moet nog een afwegingskader voor worden vastgesteld.
Wethouder
Wethouder Harrie van Rooijen, de enige waarvan zeker is dat hij niet terugkeert in het nieuwe college van B en W dat in de maak is omdat hij met pensioen gaat, was dinsdagavond gevraagd om ‘de aftrap’ te doen, maar wie nog gehoopt had dat hij op dit politieke uiterst gevoelige dossier inhoudelijk zou ingaan, die kwam bedrogen uit.
De wethouder wenste iedereen veel succes met de discussie-bijeenkomst en moest vanwege een drukke agenda het daarbij laten.
Via een drietal inleidingen werd vervolgens nog eens in gegaan op noodzaak (wetgeving) en mogelijkheden om de energie-doelstellingen te halen en werd opnieuw benadrukt dat het afwegingskader dat nu wordt opgesteld vooral tot doel heeft om de randvoorwaarden bij het hele proces helder in beeld te brengen.
Kennistafels
Naast de mogelijkheid van (digitale) informatie-bijeenkomsten, zoals dus dinsdagavond, gaat Meierijstad ook digitale kennistafel bijeenkomsten organiseren, waar belangstellenden zich ook weer voor op moeten geven.
Thematafels
En er komen fysieke thema-tafels waaraan maximaal 20 belangstellenden deel kunnen nemen. En om dat aantal goed te kunnen managen moeten belangstellenden zich daarvoor niet alleen aanmelden, maar ook een korte motivatie geven waarom ze zich voor dat thema aanmelden.
En in de Week van de Duurzaamheid (25-06 t/m 03-07) gaat de gemeente letterlijk de straat op om op diverse plekken/bijeenkomsten direct met inwoners in gesprek te gaan over al dit soort zaken.
Participatie
Kortom, een breed scala van activiteiten en dit alles gebeurt nog dit voorjaar, dus de komende weken. De zomer wordt vervolgens gebruikt om alle verzamelde informatie uit te werken en in het najaar volgt er dan een tweede serie bijeenkomsten.
En wie alles wil weten over deelnemen aan een informatie-bijeenkomst, een kennistafel of een thematafel, die doet er verstandig aan om op de sitewww.Meierijstad.nl te kijken wat en wanneer en hoe het hele participatie-proces gaat verlopen.
Want als je ziet hoezeer de discussie over zonneparken en windmolens in de verkiezingscampagne een rol speelde dan staat dat toch wel in contrast met de belangstelling die er dinsdagavond was voor deze digitale aftrap van dit nieuwe proces voor de komende 4 jaar.