Meierijstad geeft biodiversiteit een prominente plek

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat aan de slag om de biodiversiteit, ofwel verscheidenheid aan soorten planten en dieren, in de gemeente te beschermen en verbeteren. Het college stelde hiervoor vlak voor het zomerreces het nieuwe beleid voor de komende acht jaar vast.

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Dat leidt tot minder voedselproductie, meer ziekten en plagen en de natuur kan minder goed de gevolgen van de klimaatverandering opvangen. Meierijstad had al langer ambities om lokaal deze neergang van biodiversiteit tegen te gaan. In de duurzaamheidsvisie uit 2018 staat dat de biodiversiteit minimaal gelijk moet blijven. De nieuwe coalitie deed daar nog een schep bovenop in het coalitieakkoord: de gemeente wil ook verbetering.

Alternatieven zoeken

“Dit beleidsstuk is hard nodig” zegt wethouder Jan van Burgsteden. “Want biodiversiteit moet een veel nadrukkelijker plek krijgen in de afweging van verschillende belangen. Als daarbij dilemma's ontstaan delft biodiversiteit tot nu toe al gauw het onderspit. Door voortaan áltijd uit te gaan van behoud van biodiversiteit, stimuleren we onszelf en andere partijen om naar alternatieven en oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld in het verkeer: hoe combineer je goed zicht en verkeersveiligheid met bloemrijke bermen? Of hoe garandeer je waterafvoer in sloten als je minder frequent maait?”

Maatregelen

De gemeente heeft steeds meer aandacht voor biodiverse beplanting in het openbaar groen. Ook zijn er al verschillende subsidieregelingen voor natuuraanleg en klimaatadaptatie. En de gemeente werkt met het bedrijfsleven aan groenere bedrijventerreinen. Naast de bestaande activiteiten, komen er ook nieuwe maatregelen. Zo wil het college samen op trekken met de agrarische sector, om biodiversiteit in het buitengebied te stimuleren.

Voorlichting

Het beleid is opgesteld samen met waterschappen Aa en Maas en De Dommel, woningcorporaties Area en Woonmeij, ZLTO, Platform Natuur en Landschap en Platform Ondernemend Meierijstad. Inwoners konden in een enquête aangeven wat zij nodig hebben om zelf de biodiversiteit in hun tuin of woning te stimuleren. Ook daaruit bleek een grote bereidheid, maar inwoners gaven ook aan niet altijd te weten hoe ze het aan kunnen pakken. Daarom wil de gemeente stevig inzetten op voorlichting

Raad aan zet

In september is de gemeenteraad aan zet en neemt een besluit over het nieuwe biodiversiteitsbeleid. Er is al een concept uitvoeringsprogramma met concrete acties. Het college stelt dat programma definitief vast als de begroting bekend is. Dan wordt ook duidelijk of het benodigde extra geld beschikbaar is.