Meierijstad gaat meedoen aan Schone Lucht Akkoord

Extra aandacht voor houtstook en kwaliteitsmetingen

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad wil het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekenen. Daarin werkt een groot aantal Nederlandse gemeenten en provincies samen om in tien jaar tijd de lucht vijftig procent schoner te krijgen. Gemeenten die meedoen zijn verplicht elk jaar bekend te maken welke vorderingen zij hebben gemaakt.

Binnen het SLA wil Meierijstad bovendien meedoen aan een pilot waarin wordt onderzocht wat erbij komt kijken om een wijk houtstookvrij of houtstookarm te maken; vooral gericht op particuliere haarden en kachels binnenshuis.

Verder wil Meierijstad meedoen in een pilot waarbij het RIVM meetstations uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit beschikbaar stelt. Inwoners en bedrijven kunnen rondom sensoren plaatsen om lokaal de luchtkwaliteit te meten en de gegevens uit te wisselen.

Coronaslachtoffers

Meierijstad had het akkoord tot nu toe nog niet ondertekend. Na de coronauitbraak en het grote aantal slachtoffers in Meierijstad werd de roep om een onderzoek naar verband tussen luchtkwaliteit en het aantal coronagevallen steeds luider. De gemeenteraad van Meierijstad besloot op voorspraak van D66 om aan te dringen op zo’n onderzoek.

Nu wil de gemeente zich ook aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. “De activiteiten uit het Schone Lucht Akkoord moeten eraan bijdragen dat inwoners langer en gezonder leven; dus minder ziektes, minder sterfte en een betere kwaliteit van leven. Concreet gaat het akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. De partijen willen dat de lucht in 2030 vijftig procent schoner is,” aldus de gemeente.

Elke deelnemer verplicht zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het akkoord bouwt verder op al bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Voor het Schone Lucht Akkoord heeft het Rijk €50 miljoen uitgetrokken.

Wethouder Harry van Rooijen zegt dat de ondertekening past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeenten. “In ons gebied is bovendien meer dan gemiddeld aandacht voor de luchtkwaliteit; denk aan corona, Q-koorts. Dat is een extra reden voor deelname. Na toelating gaan we een plan maken om als gemeente ónze bijdrage te leveren aan 50% schonere lucht.”