Herbestemming dertien gesaneerde varkenshouderijen in de maak

MEIERIJSTAD - Sinds in 2019 de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) in ging, hebben in de gemeente Meierijstad 42 bedrijven een aanbieding van het Rijk ontvangen. Uiteindelijk hebben 21 bedrijven besloten om van de regeling gebruik te maken en te stoppen met de varkenshouderij. Naast de verplichte sloop van stallen is, hoort bij die regeling ook een herziening van het bestemmingsplan. Een ontwerpbestemmingsplan voor 13 locaties ligt nu ter inzage. De gemeenteraad moet er uiteindelijk een beslissing over nemen.

Voor dertien locaties vindt de herziening van het bestemmingsplan in een gecombineerde procedure plaats. Burgemeester en wethouders hebben onlangs ingestemd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan om te komen tot een passende herbestemming. De gezamenlijke omvang van de te slopen bebouwing bij deze 13 deelnemers is ongeveer 37.000 m2. De sloop van deze bedrijfsbebouwing is in de meeste gevallen al achter de rug.

Nieuwe bestemmingen
De aanpassingen van het bestemmingsplan verschillen per locatie. In enkele gevallen blijft alleen een woonbestemming over. Sommige ondernemers gaan door als agrarisch bedrijf in de vorm vaneen akker- of tuinbouwbedrijf. Weer anderen schakelen over naar een reguliere bedrijfsbestemming. In enkele gevallen wordt met toepassing van de ruimte-voor-ruimte-regeling de realisatie van extra woningen mogelijk gemaakt. Na de terinzagelegging van het ontwerpplan beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Minder stenen, meer groen

Wethouder Jan Goijaarts: “Deze ontwikkeling draagt bij aan de vermindering van geuroverlast en het terugdringen van schadelijke stoffen. En het betekent minder stenen en meer groen. We begrijpen dat de overweging om te stoppen met hun varkensbedrijf een enorme impact heeft op het leven van de varkenshouders. Zij staan voor een belangrijke beslissing voor hun toekomst. We hebben daarom geprobeerd zo goed mogelijk mee te denken met de aanvragers en samen afwegingen gemaakt om te komen tot een advies op maat.”