Goede bereikbaarheid, meer inclusie en betere dienstverlening aan burgers

B&W Meierijstad presenteren kadernota in financieel onzekere tijd

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat onzekere financiële tijden tegemoet. Net als alle andere gemeenten, zolang er geen nieuw kabinet zit dat zegt hoeveel geld er van het rijk naar de gemeente gaat. De coronapandemie draagt bij aan de onzekerheid.

Desondanks wil het college van burgemeester en wethouders voor enkele miljoenen aan nieuwe investeringen doen. Een groot deel van het geld gaat naar verkeer, maar er zijn forse bedragen gereserveerd om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen (inclusie). En er wordt geïnvesteerd in een betere dienstverlening door de gemeente.

Zes miljoen

Dat blijkt uit de kadernota die vrijdag aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Daarin staan extra bedragen bovenop de bedragen die al in de begroting staan. Volgend jaar gaat het om 6 miljoen euro aanvullende bedragen, de drie jaren daarna gaat het om bedragen tussen de 2,5 en 3 miljoen euro.

Volgend jaar gaat het meeste extra geld naar verkeer. “We gaan verder met de voorbereiding van de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 bij de afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest. Doel is het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Doornhoek, Foodpark en de Dubbelen. We willen er tegelijk de leefbaarheid in de kern Veghel mee vergroten,” aldus burgemeester en wethouders.

Fietsen Mariaheide

In 2022 treft de gemeente maatregelen om fietsen op het voetpad in Mariaheide tegen te gaan. Er wordt een fietsdoorstreek gemaakt tussen De Langedonk en Beverweide in Veghel. Samen met de regio en provincie doet Meierijstad een aanvullend onderzoek naar de snelfietsroute Veghel – Den Bosch.

Een andere grote post is inclusie, dat wil zeggen dat iedereen met een beperking volwaardig mee kan doen in de samenleving.


Ook het verduurzamen van gebouwen is een belangrijke kostenpost.

Gemak van de klant

Een groot bedrag wordt gereserveerd voor dienstverlening door de gemeente aan de inwoners van Meierijstad. De gemeente gaat uit van de logica van en het gemak voor de klant. “We zien onze klanten steeds vaker gebruikmaken van de digitale diensten en gaan de mogelijkheden daarvoor verder uitbreiden ook voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Zo komt er een nieuw digitaal portaal voor 15 diensten van burgerzaken en gaan we via een digitale assistent (chatbot) een extra digitaal kanaal aanbieden waarmee eenvoudige vragen volledig digitaal kunnen worden afgehandeld.”

Beperkt tekort

Wethouder Jan Goijaarts: “Deze kadernota 2022–2025 laat onder aan de streep een beperkt structureel tekort zien met ingang van 2023. Of er bij de programmabegroting 2022–2025 ook echt een tekort is dat moet worden opgelost, is nog de vraag. Veel hangt af van de kabinetsformatie en de onderhandelende partijen zullen afspraken moeten maken over een aantal onderwerpen. Het gaat dan vooral om de herverdeling van de gelden en het al dan niet verruimen van de grootte van het totale gemeentefonds. Ook speelt landelijk de discussie over de omvang van de jeugdbudgetten, waarbij onduidelijk is of er extra middelen beschikbaar komen.”

Geen ingrijpende besluiten

De kadernota is een opsomming van wensen, ideeën en cijfers. Omdat het laatste van dit college is voor de verkiezingen in 2022 is er nu sprake van bescheidenheid. Burgemeester en wethouders willen hun opvolgers niet opzadelen met grote onomkeerbare of ingrijpende besluiten.

Er staan hele concrete dingen in die tot de verbeelding spreken. Zo is in de kadernota 125.000 euro opgenomen voor de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart.

Volgend jaar wordt ook 400.000 euro uitgetrokken om aan de slag te gaan met het verbeteren van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. De al eerder aangekondigde nieuwbouw van de scouting in Rooi staat eveneens in de kadernota.

Ondermijning

Volgend jaar wordt er 100.000 euro uitgetrokken voor een zogenoemd Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK). Met dat systeem kan informatie en data aan elkaar geknoopt worden waardoor je gerichter en effectiever kunt optreden tegen ondermijning.

De gemeente Meierijstad gaat de komende jaren door met investeren in een inclusieve samenleving. De armoedeambassadeur kan twee jaar langer blijven. Ook de bemoeizorg en de preventieve aanpak van psychische problematiek kunnen op extra geld rekenen.


De herontwikkeling van het centrum van Veghel begint in 2023 goed op stoom te komen. Vanaf volgend jaar is er vier jaar lang 50.000 euro beschikbaar voor plannen voor flexwoningen. Volgend jaar is er ook geld beschikbaar voor een onderzoek naar locaties.

BSV Starlights

Op het gebied van sport is er de komende vier jaar geld beschikbaar voor de renovatie van het sportpark van BSV Starlights in Schijndel. De gemeente wil ook extra geld uitgeven voor kunstgrasvelden.

In de kadernota staat voor 2022 een ton voor bijdragen aan evenementen. De functie van de evenementencoördinator wordt verlengd en er wordt de komende jaren geld geïnvesteerd in de fietsverbinding Duits Lijntje.

Scholen

Het college wil ook investeren in scholen en de multifunctionele accommodatie de Groene Long in Sint Oedenrode. Voor dat laatste is 9 miljoen euro nodig. Vanaf 2024 wordt daaraan gewerkt. De scholen die op de lijst staan zijn De Bunders in Veghel (2023), Antonius in Keldonk (2023), de Empel in Erp (2024), Nicolaas in Boerdonk (2025).

Omroep Meierij

Omroep Meierij krijgt van de gemeente de komende twee jaar 90.000 euro extra om verder te kunnen professionaliseren. “De vraag van de lokale omroep is vanuit haar eigen ambitie te begrijpen. Onze vraag is wat op de middellange en de langere termijn het beste is voor onze gemeente, inwoners en de omroep. Deze vraag onderzoeken we gezamenlijk in 2022,” aldus burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad beslist over de kadernota. Dat gebeurt in de vergaderingen van 1 en 8 juli.

De gemeenteraadszaal in Sint-Oedenrode