Inloopbijeenkomst N279 druk bezocht

MEIERIJSTAD – De afgelopen maanden is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Gemeente Meierijstad, waarin de mogelijkheden van de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de N279 bij Keldonk-Noord en bedrijventerrein Veghel Zuidwest op hoofdlijnen onderzocht zijn. De uitkomsten hiervan zijn tijdens de inloopbijeenkomst aan inwoners en andere belanghebbenden gepresenteerd.

Deze verbindingsweg maakt onderdeel uit van het besluit dat de gemeenteraad van Meierijstad op 22 juni 2017 genomen heeft over de aanpassingen van de N279 Veghel-Asten. Tijdens de drie zeer druk bezochte presentaties die op 5 maart 2018 gehouden werden door projectleider Lieke Toll en wethouder Harry van Rooijen werd er uitleg gegeven over de vervolgstappen én over de mogelijkheden, waarop inwoners daarbij betrokken worden. Zij werden daarbij ondersteund door hun collega’s Willy van der Geest, Veronique de Wit en Robert Groenhof die tevens voor de inwoners de contactpersonen vormen. De gemeente voelde de betrokkenheid van de aanwezigen die massaal drie keer een volle zaal vulden. De resultaten van het onderzoek waren aanleiding voor sommige inwoners om kritische vragen te stellen. Deze vragen gaven de medewerkers van de gemeente de indruk dat het onderwerp bij veel inwoners van Meierijstad, met name in de kernen Keldonk en Zijtaart, persoonlijk raakt. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat de uitvoering van de eerste plannen duidelijke effecten zal hebben in de directe leefomgeving van de inwoners.

Zo is de positie van de kanaaloversteek bij Keldonk al bekend, maar nog niet de definitieve vorm ervan. Voor Keldonk betekent dit dat er zo’n 400 motorvoertuigen per etmaal zullen passeren. Ook zal er een toename van verkeersbewegingen komen bij Doornhoek en de Milieustraat. Een afname van het verkeer wordt verwacht bij de Rembrandtlaan en Corsica (Zijtaart).

Projectleider Lieke Toll benadrukte dat er nog veel onderzoek zal moeten plaatsvinden, waaronder het doorsnijden van een stukje natuurgebied en huidige woonpercelen die aangekocht dienen te worden. Daarnaast moeten er maatregelen getroffen worden tegen geluid, lucht en overlast.

Tot oktober 2019 is er tijd gereserveerd bij de gemeentemedewerkers om zich intern voor te bereiden, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen. In het najaar van 2019 vindt de besluitvorming door het College en de Raad plaats. Naar verwachting kunnen de definitieve plannen in de periode van februari tot en met augustus 2021 worden uitgevoerd.

Foto’s van de inloopbijeenkomst staan in het fotoboek. 

You may also like...

%d bloggers liken dit: